Czechy: Projekt ustawy o ochronie sygnalistów

Nowy i zaktualizowany projekt ustawy o ochronie sygnalistów („projekt ustawy”) został opublikowany 29 kwietnia 2022 r. i, jeśli zostanie uchwalony, ma wejść w życie 1 lipca 2023 r.

Ze względu na rozdrobnienie i niespójność przepisów dotyczących ochrony sygnalistów w państwach członkowskich UE, 23 października 2019 r. UE przyjęła dyrektywę w sprawie sygnalizowania nieprawidłowości. Dyrektywa w sprawie sygnalizowania nieprawidłowości określa minimalne standardy ochrony sygnalistów w UE, która obowiązuje od 16 grudnia 2019 r. Państwa członkowskie były zobowiązane do transponowania go do prawa krajowego do 17 grudnia 2021 r.

W związku z tym Republika Czeska nie wdrożyła dyrektywy w sprawie zgłaszania nieprawidłowości w okresie jej wdrożenia. W rezultacie dyrektywa w sprawie nieprawidłowości obowiązuje bezpośrednio od 18 grudnia 2021 r., chociaż nakłada obowiązki wyłącznie na podmioty publiczne (takie jak władze państwowe i miejskie, uczelnie publiczne, publiczne zakłady opieki zdrowotnej i spółki publiczne), a nie na przedsiębiorstwa prywatne. Ministerstwo Sprawiedliwości wydało wytyczne dotyczące bezpośredniego skutku dyrektywy w sprawie nieprawidłowości, które ostatnio zaktualizowano 15 grudnia 2021 r.